جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 19.2ميليارد

8 خواب 260متر متر مربع

سن بنا , بر رو خیابان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 5ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 5ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه دادگستری

قیمت کل : 750ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه شمال غرب

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه جنوب غرب

قیمت کل : 750ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه نیروانتظامی

قیمت کل : 650ميليون

8 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه نقشه 1 مخابرات

قیمت کل : 430ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما ندارد, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه نیروانتظامی

قیمت کل : 850ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 60 هکتاری توسعه غرب

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top