جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 7.5ميليارد

6 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سه نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5ميليارد

6 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 4 راه بنفشه

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه گمرک

قیمت کل : 800ميليون

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 830ميليون

6 خواب 380متر متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ باغ حوض

قیمت کل : 1.25ميليارد

6 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , دو بر, نما آجر و سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.4ميليارد

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, نما تگری, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.2ميليارد

6 خواب 245متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top