جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 125ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top