جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 13ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.65ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 2.25ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 52متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 150ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 180ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top