جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 55ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی آپادانا

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 90ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 45ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 260متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 58ميليون اجاره : 40تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top