جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 429ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 308ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 95ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 359ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.155ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 395ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 359ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 302ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 355ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 301ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top