جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 257ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 349ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 198ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ۱۴

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ۱۴

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top