جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,پیش فروش در شیراز

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 2.325ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, جنوبی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.34ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top