جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 892ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 6.6ميليارد

3 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه شانزدهم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 6.8ميليارد

3 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه نارون

قیمت کل : 5.76ميليارد

3 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 5.78ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 6ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه نارون

قیمت کل : 7.2ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 7.36ميليارد

3 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 8.28ميليارد

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 3.54ميليارد

3 خواب 253متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top