جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.83ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.83ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 2.34ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 5.25ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.306ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.26ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو بر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top