جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 4.59ميليارد

4 خواب 353متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 4.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 4.8ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 4.24ميليارد

4 خواب 353متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 4.3ميليارد

435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ارباب6

قیمت کل : 4.3ميليارد

سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 4.3ميليارد

3 خواب 505متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4.34ميليارد

3 خواب 790متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا 6

قیمت کل : 4.365ميليارد

3 خواب 485متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نظرشرقی5

قیمت کل : 4.05ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top