کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کوهمره سرخی

قیمت کل : 950ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارامگاه سعدی

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 5سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاوداری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دامداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

300متر متر مربع

کاربری دامداری, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه دامداری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

پرورش ماهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 2ميليارد

550متر متر مربع

کاربری پرورش ماهی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه پرورش ماهی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 375ميليون

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top