جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 290ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 275ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران-چوگان

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 240ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار باهنر جنوبی

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 215ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top