جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 812ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 232ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.5ميليارد

6 خواب 375متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 984ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 495ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خیابان دوستان

قیمت کل : 393ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top