جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 162.5ميليون

1 خواب 13متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه نیم طبقه پایین, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی - خ آفتاب

قیمت کل : 816ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 804ميليون

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 742ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 710ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 485ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 894ميليون

812متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top