جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

25متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مرغداری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 2ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری مرغداری, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه مرغداری, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2ميليارد

100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 2ميليارد

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 1.8ميليارد

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.5ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

پرورش ماهی جهت اجاره,فروش,معاوضه در شیراز منطقه فراشبند

قیمت کل : 1.3ميليارد اجاره : 5ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری پرورش ماهی, سن بنا 12سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه پرورش ماهی, جنوبی, نما سیمان, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ویژه اقتصادی

قیمت کل : 1.2ميليارد

430متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 1.2ميليارد

330متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top