جستجوی ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 850ميليون

5 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 850ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 850ميليون

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه گلستان

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه بهارستان

قیمت کل : 850ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 874ميليون

4 خواب 236متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 880ميليون

7 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top