جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیر زمین, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60 -, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top