جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه آموزگار

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 682ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 662ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top