جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 6

1 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه روستای آستانه

قیمت کل : 6

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 6

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 6

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 6

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه منبع آب

قیمت کل : 6

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شاهرود منطقه شاهرود- مرکزی

قیمت کل : 6

2 خواب 9 متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top