جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 570ميليون

123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه لاله

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه همافران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top