جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرغ

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین5

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه برزگمهر4

قیمت کل : 530ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه نیکبخت6

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مبارزان4

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهران4

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هفت تیر

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 22بهمن 4

قیمت کل : 508ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top