جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 504ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 504ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه گلزار3

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر3

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه لنبان یکم

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سروش10

قیمت کل : 520ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه حکیم شفایی اول 10

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top