جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 316ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 318ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 318ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 319ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 315ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی - شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top