جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - باقرخان

قیمت کل : 347.7ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - باهنر3

قیمت کل : 310ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی3

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه سوم, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - باغ فیض

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - تهران ویلآ

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآرا

قیمت کل : 310ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - 22بهمن

قیمت کل : 315ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - مطهری تخت طاووس

قیمت کل : 319ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top