جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 306ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 320ميليون

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 300ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, درب از حیاط, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 350ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 330ميليون

180متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 310ميليون

360متر متر مربع

کاربری سوله, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش در شیراز منطقه سروستان

قیمت کل : 300ميليون

470متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گاوداری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 320ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 350ميليون

327متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top