جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 3.6ميليارد رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 4.2ميليارد

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 5ميليارد رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

3700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 4.2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 17ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 2ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 9ميليارد

700متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 8.4ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پرورش ماهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 2ميليارد

550متر متر مربع

کاربری پرورش ماهی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه پرورش ماهی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 7ميليارد

8000متر متر مربع

کاربری کارخانه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top