جستجوی ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 19.04ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 20ميليون

کاربری باغ, سن بنا , شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 50ميليون

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 50ميليون

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 36.5ميليون

کاربری مسکونی - ویلائی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 36ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 35ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 35ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 42ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند آزاد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top