جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 43ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 41.4ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 24ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه مسکن مهر

قیمت کل : 42ميليون

75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه فاز1

قیمت کل : 44ميليون

89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.121ميليون

372متر متر مربع

سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top