جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.3ميليون

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی - غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.3ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.6ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.65ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.8ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.2ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.205ميليون

315متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3.6ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top