جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 170ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر -خ سروش شرقی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 168ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 166ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -چوگان

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20 متری امام خمینی

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top