جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار صلح

قیمت کل : 167ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه سینما سعدی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار صلح

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی اباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه زیر زمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top