جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در منطقه بلوار فردوسی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه دوم, سند تك برگ ازاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب

سن بنا 3سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

قیمت کل : 170ميليون

85متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در

قیمت کل : 189ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ناحیه صنعتی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان-مهر جهت فروش در

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top