جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 156ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

قیمت کل : 170ميليون

105متر متر مربع

سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سیمرغ

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top