جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 160ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 200ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 160ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 180ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 180ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 180ميليون

750متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 200ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 200ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما آجر گری, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 160ميليون

230متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 170ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top