جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۲

قیمت کل : 190ميليون اجاره : 0.012تومان

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۰

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۵

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۸

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 43

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 33

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۳ بین ۲ و ۳

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان26

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 30

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 34

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top