جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 169ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 178ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوارفردوس

قیمت کل : 195ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - باغ فیض

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 152.25ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 168ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 183ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top