جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 181ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 176ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

سن بنا , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرانسویی

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 750متر متر مربع

سن بنا , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 175ميليون

79متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 168ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top