جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 194ميليون

43متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 193ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 192ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 192ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 74متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی-بر سفیر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top