جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 184ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 177ميليون

1 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان پارسه

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - فلاحی

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرباز - شبان

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه نیم طبقه, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top