جستجوی ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

160متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 170ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 190ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 190ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 190ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 195ميليون

128متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه بعدازپلیس راه

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 165ميليون

65متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند بدون سند, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در منطقه هرابال

قیمت کل : 180ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top