جستجوی ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 35ميليون اجاره : 50تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه مسکونی, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

15متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

15متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

30متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : کارشناسي

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارعدالت

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

50متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

60متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه انباری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top