جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 80ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.003ميليارد

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : کارشناسي

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

144متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top