جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

4800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

1700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 6ميليون اجاره : 1.6ميليون

300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 45ميليون اجاره : 7ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در کیش منطقه صنعتی و انبار

قیمت کل : 2.7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

480متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 480ميليون

270متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 45ميليون اجاره : 7ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top