سوله جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما ساندنیچ پنل, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 60ميليون اجاره : 16ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 80ميليون اجاره : 20ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : کارشناسي

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1.4ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 900ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 800ميليون

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top