جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 600متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه نمایشگاه, براصلی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 400ميليون

1600متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در کیش منطقه درخت سبز

قیمت کل : 5ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری سوله, سن بنا , سند آماده, ...

جزئیات ملک

سوله و انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 20ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت فروش در کیش منطقه صدف

5000متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1200متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top