جستجوی ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخر طالقانی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1.989ميليارد

663متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 6.75ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.88ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8.496ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه کندرود

قیمت کل : 360ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top