جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کلنگی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 8.69ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 400ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شاهزاده قاسم

قیمت کل : 11ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.145ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شهرضا منطقه ایت الله غفاری اواسط فرعی 15

قیمت کل : 162ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شهرضا منطقه ایت الله غفاری اواسط فرعی 15

قیمت کل : 155ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top