جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 340ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 940ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top