جستجوی ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

قیمت کل : 16.125ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

قیمت کل : 520ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

قیمت کل : 40.8ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

قیمت کل : 2.975ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

قیمت کل : 16.4ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بندر‌انزلی

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top