جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک حافظ

قیمت کل : 480ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 11.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.74ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.15ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 500ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 5.14ميليون

3 خواب 514متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 750ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 258ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top