جستجوی ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 270ميليون

سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 10ميليارد

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 270ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.125ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 14ميليارد

815متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.125ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top