جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.566ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 2.184ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.06ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top