جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 550ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 620ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 570ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 360ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 620ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 340ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top