مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 40ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 70ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 40ميليون

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 1.5ميليارد

6 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما -1, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 323ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه اقدسیه

قیمت کل : 17ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه اقدسیه

قیمت کل : 17ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top