جستجوی ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

480متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

900متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

570متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 50ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

1300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

240متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

440متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top