جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 5 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 5

4 متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 5 اجاره : 6

2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top