جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سیفر جنوبی

رهن : 300ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از حیاط, نما اجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 350ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 320ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 300ميليون اجاره : 33ميليون

185متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

رهن : 300ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top