جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر اصلی

رهن : 20ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه 1, شمالی جنوبی, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه 3, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه 1, شمالی جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر اصلی

رهن : 25ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 5, شمالی, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ملک شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 25ميليون اجاره : 45تومان

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top