جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 58ميليون اجاره : 40تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 55ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 116متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 4تومان

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

5 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک باهنر

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 93متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top