جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

برج جهت اجاره در کیش منطقه مسکونی " برج "

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سیزدهم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در منطقه اطلسی

رهن : 120ميليون اجاره : 10ميليون

35متر متر مربع

سن بنا قدیمی , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر رو بولوار چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top