جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سجاد

رهن : 16ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه قیام

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 60ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 4سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 35ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرگاز

رهن : 60ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

40متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه نظرآباد

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top