جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 2ميليون اجاره : 500تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل غدیر

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 120ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 165ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 17.5ميليون اجاره : 500تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 165ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه گلشهر

رهن : 200ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top