جستجوی ملک

زمین جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top