جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

320متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

130متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری کارواش, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کارواش, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top