جستجوی ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

15متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

60متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه انباری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 300تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

25متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

100متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 25ميليون اجاره : 250تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top