جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2 اجاره : 2

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 7 اجاره : 1

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 1

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 4 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2 اجاره : 2

4 متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top