جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.44ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.47ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.47ميليارد

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در همدان منطقه 3

قیمت کل : 1.395ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.36ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.342ميليارد

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.395ميليارد

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.425ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top