جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.32ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.411ميليارد

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.443ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.369ميليارد

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.47ميليارد

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 1.44ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.47ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top